Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter for Demokrati i Europa Oplysningsforbundet. Senest revideret på generalforsamlingen i 2016.

§ 1 Navn og hjemsted
Oplysningsforbundet er organiseret som en forening, hvis navn er: "Demokrati i Europa Oplysningsforbundet". I daglig tale "DEO". Foreningen er hjemmehørende i Norddjurs Kommune.

§ 2 Formål
DEO's formål er at fremme debat og oplysning om Den Europæiske Union. Ud fra en demokratisk tankegang ønsker Oplysningsforbundet at aktivere flest mulige i en fordomsfri debat om det europæiske samarbejdes indhold og rammer.

Verden har brug for samarbejde, og EU er blevet det samlende forum for landene i vores verdensdel. DEO vil lægge vægt på debatten om, hvordan vi skaber demokrati i det europæiske samarbejde, men vil også skabe debat om indholdet i konkrete love og lovinitiativer.

§ 3 Medlemskreds
Som medlem kan optages alle, som sympatiserer med oplysningsforbundets formål.

§ 4 Generalforsamling

4.1 Oplysningsforbundets øverste myndighed er en generalforsamling, der afholdes hvert år i august måned.

4.2 Indkaldelse til generalforsamlingen sker gennem medierne eller ved underretning af medlemmerne på anden måde, mindst 1 måned forud.

4.3 Forslag, som man ønsker drøftet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 14 dage forud for mødet.

4.4 Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Beretning vedr. Oplysningsforbundets aktiviteter i det forløbne år.
  3. Fremlæggelse af årsregnskab.
  4. Indkomne forslag.
  5. Bestyrelsens motiverede forslag til justering af igangværende års budget og aktiviteter, samt forslag til næste års budget og aktiviteter.
  6. Fastsættelse af kontingent.
  7. Valg af bestyrelse.
  8. Valg af revisor.
  9. Evt.

4.5 Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder mødet. Enhver stemmeberettiget kan forlange skriftlig afstemning.

4.6 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal.

4.7 Hvert medlem i Oplysningsforbundet har 1 stemme. Stemmeberettigelse kræver medlemskab i det forgangne år. Stemmeberettigede medlemmer er valgbare til Oplysningsforbundets bestyrelse.

4.8 Der føres beslutningsreferat. Referatet underskrives af mødets dirigent.

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne begærer det.

§ 6 Bestyrelsen
6.1 Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 7-9 medlemmer. Efter valget konstituerer bestyrelsen sig med formand og næstformand. I tilfælde af formandens fravær fungerer næstformanden som formand.

6.2 Bestyrelsesvalg gælder for 1 år. Genvalg kan finde sted.

6.3 Bestyrelsen kan, hvis det skønnes nødvendigt, supplere sig med op til 2 repræsentanter fra evt. sponsorer.

6.4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens og i dennes fravær næstformandens stemme udslaget.

6.5 Bestyrelsen kan fastsætte en forretningsorden for bestyrelsens arbejde.

6.6 Bestyrelsen fører referat over sine møder, der på det efterfølgende møde godkendes.

6.7 Den daglige drift varetages af Oplysningsforbundets sekretariatsleder, som udpeges / ansættes af bestyrelsen.

§ 7 Økonomi, regnskab og revision
7.1 Oplysningsforbundets midler tilvejebringes gennem støttebeløb, sponsorstøtte og kontingent fra DEO's medlemmer samt ved eventuelt salg af varer og tjenesteydelser.

7.2 Oplysningsforbundets regnskabsår følger kalenderåret.

7.3 Oplysningsforbundets regnskaber revideres af en på generalforsamlingen valgt revisor.

§ 8 Tegningsregler
Foreningen tegnes af formanden og to bestyrelsesmedlemmer i forening.

§ 9 Vedtægtsændringer og ophør
9.1 Vedtægterne kan ændres på en generalforsamling, når forslaget er udsendt mindst 2 uger før generalforsamlingen, og når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer derfor.

9.2 Opløsning af Oplysningsforbundet kan ske ved beslutning af såvel den ordinære som af en ekstraordinært indkaldt generalforsamling. Vedtagelse af beslutning om Oplysningsforbundets opløsning kræver, at mindst tre fjerdedele af medlemmerne er repræsenterede ved generalforsamlingen, og at to tredjedele af disse stemmer for opløsningen af Oplysningsforbundet.

Hvis ikke tre fjerdedele af Oplysningsforbundets medlemmer er repræsenteret ved generalforsamlingen, indkalder bestyrelsen til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor opløsningen af Oplysningsforbundet kan vedtages af to tredjedele af de repræsenterede.

9.3 Såfremt opløsningen vedtages, og der ved likvidationen er midler i behold ud over, hvad der er fornødent til dækning af Oplysningsforbundets forpligtelser, skal midlerne skænkes til formål, der ligger på linie med Oplysningsforbundets formål.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 16. februar 2005.

Reglen for valgperiode til bestyrelsen er revideret på generalforsamlingen i 2011. Tegningsregler og tidspunkt for generalforsamling er revideret på generalforsamlingen i 2016.