Om DEO

Demokrati i Europa Oplysningsforbundet

DEO’s formål er at fremme debat og oplysning om Den Europæiske Union. Ud fra en demokratisk tankegang ønsker vi at aktivere flest mulige i en alsidig og fordomsfri debat om det europæiske samarbejdes indhold og rammer.

DEO er et landsdækkende oplysningsforbund, som arbejder for demokrati i Europa. Vi er partipolitisk neutrale, men stiller kritiske spørgsmål og sætter problemer til debat. Vi arbejder for at engagere folk i EU-spørgsmål og søger at skabe rammerne for en levende og kvalificeret demokratisk debat.

Primære aktiviteter

  • Offentlige debatmøder og konferencer i hele landet
  • Fire årlige udgivelser af debatbøger i serien Samfundstanker
  • DEOundervisning - materialer, arrangementer og efteruddannelse
  • Rejser til Bruxelles, Strasbourg og en lang række lande i EU
  • Tænketanken DEO med ekspertseminarer, webartikler og videoer.

Vi arbejder derudover med en lang række projekter, der alle sætter fokus på demokrati, EU og Europa. Blandt andet uddeler vi sammen med Vartov hvert år Ebbe Kløvedal Reichs demokratistafet.

DEO søger løbende støtte fra Europa-Nævnet og flere andre offentlige puljer, EU-puljer og private fonde, men bygger i høj grad på frivilligt engagement.

DEO har sekretariat i København og Rasmus Nørlem Sørensen er sekretariatsleder. Vi har registreringsadresse og administrativt sekretariat i Allingåbro på Djursland, hvor vi råder over en kursusejendom i samarbejde med Notatfonden. Her er Finn Ellegaard administrativ leder.

DEO er en demokratisk medlemsorganisation og har en bestyrelse med 7-9 medlemmer. Der er valg til bestyrelsen hvert år på generalforsamlingen, der afholdes i august.

DEO er medlem af Rejsegarantifonden nr. 2401.

DEO’s historie

DEO blev grundlagt i foråret 2005 ud fra et ønske om, at tage hul på EU-debatten på en ny måde. Vi har ingen politisk overbygning i DEO, og er derfor heller ikke hverken for eller imod EU. Vores arbejde trækker i stedet på de bedste elementer af god gammeldags folkeoplysning, hvor folk mødes, snakker, debatterer og bliver klogere. Vi gør en dyd ud af at arbejde med de mest aktuelle problemstillinger og de dygtigste oplægsholdere i landet.

En flyvende start
I perioden frem til 2008 operede DEO på et spinkelt økonomisk grundlag, men fik gennemført en imponerende række debatter, konferencer, kurser og studierejser. I samarbejde med Vartov blev projektet med Ebbe Kløvedal Reichs Demokratistafet også en løbende succeshistorie.

Første fuldtidsmedarbejder i valgår
I 2009 fik vi forhøjet vores tilskud fra Europa-Nævnet markant og kunne oprette den første fuldtidsstilling i organisationen. I året med valg til EU-Parlamentet gennemførte vi over 30 arrangementer med 60-70 deltagere i gennemsnit. Det var blandt andet seminarer, fyraftensmøder, naturvandringer med EU-debat, rejser i og om Europa, valgmøder sammen med 5 forskellige lokale dagblade, plakatkonkurrencer og demokraticafeer om EU på de gymnasiale uddannelser. Vi lancerede desuden initiativet DEOundervisning.

Overtagelsen af NOTAT
I 2010 fortsatte vi den gode bølge med nye 30 arrangementer med 50-60 deltagere i gennemsnit. Som noget nyt afholdt vi her to meget vellykkede, internationale konferencer udover vores andre aktiviteter. Udover debatarrangementerne afholdt DEOundervisning en lang række demokraticafeer om EU-temaer på ungdomsuddannelser. I 2010 overtog vi temamagasinet Notat, som vi frem til 2016 udgav som en del af vores folkeoplysende arbejde.

Vækst i medarbejderstaben og DEOrejser
I 2011 til 2013 øgede vi aktivitetsniveauet til omkring 40 årlige debataktiviteter, der i vidt omfang var koblet op på temaudgivelserne af NOTAT. Det gennemsnitlige deltagerantal lå på omkring 70 personer i de år. Vi varetog desuden udgivelsen af 12 årlige temanumre af NOTAT. Fra 2011 udvidede vi vores rejseaktivitet kraftigt med folkeoplysende rejser med ture til Polen, Tyskland, Estland, Letland, Litauen, Frankrig og Bruxelles/Belgien. I 2013 lancerede vi oplægsholderportalen EUforedrag.

Valgår og patentavis
I 2014 førte valgkampen til EU-parlamentet til en generelt forhøjet aktivitet. Udover de almindelige temadebatmøder afviklede vi 16 store valgdebatter i 16 større og mindre byer i hele landet. Vi havde omkring 80 deltagere som gennemsnit på årets møder. Op til folkeafstemningen om patentdomstolen udgav vi Patentavisen, der blev postomdelt til en million danske husstande og satte dagsorden i folkeafstemningsdebatten.

Retsavis og folkeafstemning
I 2015 havde vi særligt fokus på folkeafstemningen om retsforbeholdet og gennemførte en lang række debatmøder og konferencer i København, Aarhus og en stribe mindre byer. Med støtte fra Europa-Nævnet udgav vi også Retsavisen, der udkom til knap en million husstande. Vi afholdt i alt omkring 50 offentlige møder med et gennemsnitligt deltagerantal på 80.

Bogudgivelser og tænketank
I 2016 omlagde vi vores udgivelse af månedsmagasinet NOTAT til onlinejournalistik og kvartalsmæssige bogudgivelser i serien Samfundstanker. Vi lancerede også Tænketanken DEO, der baserer sine analyser på dialog med de tusindvis af deltagere, der hvert år bidrager til DEO's arbejde. Vi gennemførte omkring 50 offentlige møder med gennemsnitligt 90 deltagere. Fra efteråret 2016 har vi haft fokus på at gennemføre mindst 10 møder uden for de store byer hvert halvår.

Selvstyrende hovedområder

I 2018 var vores omsætning vokset væsentligt, og vi havde derfor behov for en større omstrukturering internt i DEO. Det mundede ud i en struktur, hvor vi har fire hovedområder, der i vid udstrækning selv styrer økonomi, budgetter og projekter. Der er tre områder med direkte indtægter: DEO rejser, DEO debat og DEOundervisning. Dertil kommer vores Fællessekretariatet, der primært er finansieret af overhead fra de tre områder.

DEO har herefter haft to fuldtidsansatte på hvert af de fire områder.

Holdninger og handling

Vores motto er, at demokrati kræver deltagelse. Derfor er vores opfattelse også, at demokrati er noget, vi skal praktisere og invitere til. Det er ikke blot et ideal, vi arbejder for, men også en konkret praksis, vi arbejder med.

DEO har alle årene holdt sig uafhængig af politiske partier og bevægelser - og vi er desuden uafhængige af EU-institutioner og organisationer. DEO er parat til at samarbejde med alle, som vil en ærlig debat om, hvordan vi får flere til at forholde sig til EU.

Som aktive, frivillige og ansatte har vi selvfølgelig hver især holdninger, men det som optager os i DEO, er at få skabt rammer og forudsætninger for en levende og nuanceret debat.