EU i undervisningen - sådan! - København - rep

EU i undervisningen – sådan! Konference i København

09.02.2018

REPORTAGE. 75 undervisere deltog i DEO's konference om europæisk dannelse på Ørestad Gymnasium. Seks oplægsholdere og fire paneldeltagere kom rundt om emnet.

Konf Schlie

Kasper Tonsberg Schlie fra DEOundervisning indledte dagen

Per Mouritsen: Medborgerskab er oplysning og frisind

Den første oplægsholder var Per Mouritsen, der er lektor i statskundskab. Mouritsen tog udgangspunkt i medborgerskabsbegrebet og hvordan dette gør sig gældende i et moderne samfund. Mouritsen forklarede hvordan medborgerskab kan forstås som en kobling mellem medlemskab, rettigheder og deltagelse. Medlemskab også forstået som statsborgerskab, der giver individet en status af at høre til. Rettigheder, der giver individet en status af som myndig og en værdighed, modsat hvis man bor i en flygtningelejr. Og deltagelse, hvor man er en del af fællesskabet og får en identitet som anerkendt.

Denne beskrivelse af medborgerskab skal forstås modsat den moraliserende og aktive forståelse, hvor individet bliver medborger i form af sin værdi for samfundet gennem frivillighed, det at være hårdtarbejdende og hvor medborgeren har forpligtelser. Tværtimod, mener Mouritsen. En medborger skal turde at kritisere samfundet og medborgerens vigtigste opgave er at bryde normerne.

Derfor skal et EU-medborgerskab bestå af oplysning, frisind, europæisk dannelse for livet og ikke i hvordan den enkelte borger kan skabe økonomisk gevinst for EU, hvor de unge f.eks. får skylden for deres arbejdsløshed i Sydeuropa.

Per Mouritsens præsentation

Konf Mouritsen

Lene Andersen: Fra subkultur til verdensborger

Den næste oplægsholder var fremtidsforsker, økonom og forfatter Lene Andersen, der satte fokus på hvordan de klassiske dannelsesfilosoffer kan bruges til at skabe elever der vil tage ansvar. Andersen har netop udgivet en ny bog, The Nordic Secret, hvor hun stiller skarpt på, hvordan de gamle dannelsesfilosoffer kan bruges i dag.

Lene Andersens hovedpointe var, at elever i dag skal lære om de gamle klassikere som Johann Wolfgang von Goethe og Friedrich Schiller, samt kunst og kultur, og selvom eleverne ikke kan spejle sig i problematikkerne mens de er unge, kan de trække på dem, når de senere møder udfordringer i deres liv. Ved at skabe en dybde hos eleverne, kan man give dem pejlemærker til senere i livet.

Andersen forklarede hvordan dannelsen kan være med til at trække eleverne ud af deres nære omgivelser og ind i den globale verden, hvor de kan blive verdensborgere ud fra devisen: ”En god pædagog skal kunne læse eleven, og se hvor vedkommende er, for at flytte dem”. Det er altså lærerens opgave at tilrettelægge sin undervisning, så eleven bliver præsenteret for kulturer og fremmedsprog for at løfte eleven ud af de nære omgivelser og ud i en større verdensforståelse.

 Lene Andersens præsentation

Konf Andersen

 Lene Andersen præsenterede sin egen dannelsesmodel

Rasmus Nørlem Sørensen: Aktualitet som krog for EU-undervisningen

Nummer tre i oplægsrækken var DEO’s egen chefanalytiker og sekretariatsleder, Rasmus Nørlem Sørensen. Sørensen har i mange år beskæftiget sig med EU i undervisningen, og hvordan man kan skabe relevant EU-undervisning, hvor EU-nyheder kan oversættes til undervisning, der både er spændende og danner eleverne.

Sørensen stillede skarpt på de centrale problematikker hos EU for tiden, nemlig i hvilken udstrækning, at EU er en legitim institution i de europæiske befolkninger, og desuden hele spørgsmålet om suverænitet. Så er der Visegrad-landene som søger at finde fælles fodslag, samt det meget højaktuelle emne, om hvor stor indflydelse EU-parlamentet skal have på valg af den nye EU-kommissions formand.

Sørensen slog fast at dannelse handler om demokratisk deltagelse og ved at skabe undervisning, hvor eleverne selv skal komme på banen med forslag, kan man være med til skabe en relevant undervisning. Som han siger: ”Man kan ikke snakke klima uden komme ind på EU, ej hellere kønsligestilling, da vi i Danmark ikke har foretaget nogle lovændringer siden vi kom ind i EU. Det er EU som skaber de direktiver, som vi skal leve op til.”

Rasmus Nørlem Sørensens præsentation

Konf Noerlem

Rasmus Nørlem Sørensen talte bl.a. om Brexit i undervisningen

Jesper V. Køber: Direkte demokrati kan revitalisere EU

Den fjerde oplægsholder var demokratiforsker Jesper Vestermark Køber med en ph.d. i historie, der fortalte om demokrati og demokratisering af EU. Køber forklarede hvordan man kan skabe et mere demokratisk EU ved enten af søge mod direkte demokrati, hvor borgerne direkte bliver inddraget gennem elektroniske afstemninger, et borger-ting eller borgerinitiativ som allerede eksisterer i dag, hvor borgerne kan komme med forslag til nye EU-love.

Dette er al sammen demokrati som vi kender det fra nationalstaterne, hvor der sker en legitimering af EU gennem input, hvor borgerne har indflydelse. Men det er ikke den eneste måde hvorpå man kan skabe mere demokratisering af EU. Det kan også ske gennem en mere repræsentativ demokratiforståelse, hvor EU er en sammenslutning af demokratiske medlemsstater, hvor det er de enkelte nationalstater der skal holde hånd i hanke med EU. Denne tilgang kræver at EU leverer gode resultater og EU's legitimering består derfor mere gennem et output.

Konf Koeber

 Jesper V. Køber talte om EU's demokratiske tilstand

Katja van Boxel: EU-undervisningen må godt være sjov

Den næste oplægsholder i rækken var hollandske Katja van Boxel, der i mange år har arbejdet med nye interaktive tilgange til at undervise i EU. Hun sørgede da også for at aktivere sit publikum gennem en online survey, hvor konferencedeltagerne skulle svare på spørgsmålet ”Teaching EU is ...”. Udover at folk kom op af stolen, så var deres svar sigende, nemlig at EU-undervisning er svært, vigtigt og tidskrævende. Van Boxel stillede så det retoriske spørgsmål: ”Kan det også være sjovt?”.

Ifølge van Boxel er det vigtigt at EU-undervisning altid starte med det der er relevant for eleverne. F.eks. at roaming i hele EU er blevet gratis. Hvis eleverne bliver introduceret til det der har med deres egen hverdag og virkelighed at gøre, kan man skabe en sjov og relevant indgang til EU-undervisning og van Boxel viste hvordan de gennem undervisning, hvor andre faglærer end blot samfundsfagslæreren er engagerede kan få undervisningen levende og sjov.

Ved at afholde en hel ”Europe Day” kan man få alle eleverne engagerede gennem EU-rap, EU-satire, debatter, EU-fodboldtuneringer m.m. Selvom det kan virke gakket er det en indgangsvinkel, hvor alle eleverne bliver engagerede. EU-undervisningen kan herefter gå mod en mere detaljeret og samfundsfaglig undervisning.

Katja van Boxels præsentation

Konf Boxel

Katja van Boxel rejste til København for at inspirere danske undervisere

Lohse-Hansen: Globale kompetencer skal hjælpe eleverne

Søren Sejer Lohse-Hansen der er koordinator i Globale Gymnasier fortalte derefter hvordan Globale Gymnasier er med til at danne eleverne til at være globale samfundsborgere. Dette er vigtigt, da vi ved at danne eleverne til globale medborgere klæder eleverne på til at kunne forholde sig til globale udfordringer. Både når det gælder fremtidens arbejdsmarked, men også når eleverne skal kunne begå sig generelt i livet.

Dette kan helt generelt ske ved at arbejde globalt i den daglige undervisning, ved at arrangere elevaktiviteter hvor eleverne skal komme med forslag til globale problemstillinger samt gennem fælles projekter med andre skoler eller interesseorganisationer rundt om i verden.

Lohse-Hansen delte den globale dannelse op i tre kompetencer, som læreren gennem sin undervisning kan styrke hos eleverne, nemlig:

  •  Interkulturel dannelse. Hvor eleverne skal øve deres kommunikation med en anden kultur. Dette kan være gennem studieture, men også ved at få besøg af en asylansøger
  • Horisont. Hvor eleverne skal forstå verden gennem andre øjne. Dette kan f.eks. være i historieundervisningen, hvor man arbejde med verdenshistorien set med kinesiske øjne.
  • Kaosparathed og handling. Hvor eleverne kan arbejde med affaldssortering eller en anden elevgruppeaktivitet.

 Søren Sejer Lohse-Hansens præsentation

Konf Lohse

Søren Sejer Lohse-Hansen

Præsentation af DEO's nyeste undervisningsmaterialer

Derefter præsenterede Kasper Tonsberg Schlie DEO's nyeste undervisningsmaterialer. Schlie satte fokus på DEOs rollespil Spillet om EU’s fremtid. Spillet giver eleverne mulighed for at prøve, at være dem der sidder rundt om forhandlingsbordet. Eleverne der både repræsenterer 10 medlemslandes udenrigsministre, finansministre samt regeringsledere skal både forhandle budget, fordelingen af flygtninge samt fremføre deres visioner for EU. Alt i mens de resterende elever i form af interesseorganisationer samt kritiske journalister prøver at påvirke forhandlingernes gang.

Schlie fortalte også om de fire forskellige temabøger, som alle deltagerne fik med hjem. Temabøgerne sætter både fokus på et relevant emne samt kommer med konkrete undervisningsforløb, så læreren direkte kan bruge dem i deres undervisning. Derudover fortalte Kasper om temapakkerne som alle gratis tilgængelige på DEOs hjemmeside (www.undervisning.deo.dk)

 

Paneldebat: Europæisk dannelse og globalt medborgerskab – hvordan?

Dagen blev sluttet af med en paneldebat. Paneldeltagerne var Bertel Haarder (MF, V), Marie Krarup (MF, DF), Allan Kjær Andersen (Rektor ved Ørestad Gymnasium) samt Jesper Tvilde (Gymnasielærer og medlem af K).

Debatten tog afsæt i forskellige dannelsessyn, hvor fokus hurtigt kom til at handle om skolens rolle i forhold til at danne eleverne. Skal skolen gennem studieture, forståelse for kildekritik og andre formgivende tiltag skabe en global dannelse hos eleverne. Eller hvorvidt skolen skal levere faglighed og viden og lade elevernes dannelse ske ude for skolen.

Mens Krarup talte om vigtigheden af viden og faglighed anså de øvrige paneldeltagere skolens opgave i at danne eleverne. Bertel Haarder imødekom Krarup ved at sige at EU-undervisningen skulle holde sig til det strengt nødvendige og slog der efter fast - ”Jeg vil gerne understrege overfor Krarup, at jeg ikke er en halal-internationalist”, som han sagde. En anden vigtig pointe fra alle deltagerne blev, at den indskrænkning der er kommet af 2. fremmedsprog i gymnasiet ikke er godt for den globale dannelse af eleverne.

Alt i alt var det en spændende dag, med mange forskellige vinkler til hvordan man kan skabe spændende og levende EU-undervisning, der er med til at danne eleverne globalt. Hvis du vil vide mere om DEOundervisning eller er du interesseret i et rollespil eller foredrag, så kan du kontakte Kasper Tonsberg Schlie på kasper@deo.dk

Arrangementet modtog økonomisk støtte fra EU-kommissionens Jean Monnet-program under Erasmus+

Erasmus Logo