Hvem skal bestemme over verdenshandelen? København

Hvem skal bestemme over verdenshandelen?

25.01.2017

REPORTAGE - KØBENHAVN. DEO afsluttede efterårets program med en debat om frihandel i kølvandet på det amerikanske præsidentvalg. Trump vil ændre præmisserne for verdenshandelen, og TTIP-forhandlingerne mellem USA og EU ser ud til at være sat på pause. I alt var 100 mennesker mødt op for at diskutere frihandel.

Aftenens ordstyrer, Rene Frederiksen, præsenterede aftenens panel, der bestod af Eva Enoksen (DEO), Peter Bay Kirkegaard (DI), Dennis Kristensen (FOA), Tobias Johan Sørensen (Det Økologiske Råd) og Jens Ladefoged Mortensen (Københavns Universitet).

Arrangementet indledtes med en kort skitsering af de forskellige frihandelsaftaler, hvor indholdet af CETA- og TTIP aftalerne blev skitseret. Herefter blev paneldebatten åbnet af handelspolitisk analytiker i DEO, Eva Enoksen:

Handelsaftalerne bevæger sig ind på områder som ikke er handelspolitik, og der er fokus på ikke-toldmæssige handelsbarrierer, som handler om reguleringer som kan virke handelsdæmpende. Det har traditionelt været et politisk tema om hvad der skal liberaliseres og hvad der ikke skal liberaliseres.

Endvidere pointerede Eva Enoksen at handelsaftalerne møder modstand fra mange, grundet en manglende demokratisk debat og åbenhed omkring aftalerne, og en lukkethed omkring selve processen. Eksempelvis mangler CETA et forhandlingsmandat fra Folketinget.

Tobias Soerensen Verdenshandel

Tobias Johan Sørensen, handelspolitisk konsulent i Det Økologiske Råd, forholdt sig ligeledes kritisk til CETA-aftalen. Især på grund af de manglende bestemmelser inden for bæredygtighed og arbejdsrettigheder. Tobias Sørensen tilføjede, at frihandel ikke går imod ideen om bæredygtighed, men at miljø og klima skal have en bindende karakter i en eventuel frihandelsaftale for at sikre en bæredygtig udvikling.

”Frihandel gør os rigere”

Anderledes positivt stemt var Seniorchefanalytiker i Dansk Industri, Peter Bay Kirkegaard, som mente, at Danmark og dansk erhvervsliv vil få fordele af en frihandelsaftale:

Danmark er en lille åben økonomi, og frihandel er vigtig fordi det skaber bedre adgang til vigtige markeder. EU’s eksport til Sydkorea er øget med 55 % efter frihandelsaftalen med Sydkorea er trådt i kraft, og yderligere gør frihandel os rigere. Frihandelsaftaler fremmer værdier og standarder som dansk erhvervsliv lever højt på: forbrugersikkerhed, arbejdstagerrettigheder og etik.

FOA’s formand, Dennis Kristensen, erklærede sig ligeledes som tilhænger af en frihandelsaftale, men:

Jeg er grundlæggende bekymret over hvem der har magt til at definere frihandel og tvungen liberalisering. Det skal være en dansk beslutning at bestemme over hvilke områder der skal liberaliseres. Vi afstod suverænitet da vi meldte os ind i EU, og det er ikke problematisk i sig selv, men med handelsaftalerne afgiver man suverænitet til organer, der er udenfor demokratisk kontrol.

Verdenshandel Peter Bay

Handelsforsker ved Københavns Universitet, Jens Ladefoged Mortensen, brugte sit indlæg til at kritisere valget af Donald Trump, og inddrog The Kubler-Ross Greif Cycle til at illustrere sine følelser:

Jeg er gået frem og tilbage imellem vrede, fornægtelse og depression på det sidste, fordi jeg er dybt bekymret over konsekvenserne af det amerikanske præsidentvalg.”

Yderligere illustrerede han frihandelsaftalen med en stærk reference til Titanic, hvor skibet, som repræsenterer handelsaftalen er på vej imod isbjerget, repræsenteret ved Donald Trump og hans protektionistiske, økonomiske holdninger.

Jens Ladefoged Mortensen fremhævede, at der er en social accept af frihandel, og at de stærkeste og positive ytringer er kommet fra de skandinaviske lande, som har et højt skattetryk. Han tilføjede, at der påhviler frihandelsaftalen et socialt ansvar, der sikrer, at globaliseringens fordele kommer flere til gode.

Kritiske røster fra salen

Aftenens publikum var engagerede i debatten om frihandelsaftalen og et af spørgsmålene udfordrede præmissen om den økonomiske vækst. Spørgeren ønskede at afmystificere den gængse holdning om, at hvis man ikke har vækst, har man heller ikke et internationalt samarbejde:

Hvem er kritiske overfor at det er økonomisk vækst, som skal være vores økonomi?

Blandt paneldebattørerne var der forskellige holdninger til vækstøkonomi.  Peter Kirkegaard (DI), mente at økonomisk vækst er afgørende for, at vi kan beholde vores levestandard:

Publikum3

I denne sammenhæng er det ret godt fordi, det betyder, at virksomheder bliver mere konkurrencedygtige og bruger færre ressourcer på at lave produkter som kommer forbrugerne til gode”.

Tobias Sørensen var enig i, at vi på sigt kan få flere og billigere varer, men lagde vægt på at bæredygtighed fortsat var et nøgleelement i en kommende frihandelsaftale:

Jeg tror at frihandel kan bidrage til at fremme bæredygtige varer, men det kræver et nyt system

Kritik af vækst som økonomisk drivkraft

Anderledes kritisk var både Dennis Kristensen (FOA) og Eva Enoksen (DEO).
Dennis Kristensen kritiserede vækstparadigmet og var ikke blind tilhænger af økonomisk vækst:

Hvis vi kigger på hvordan væksten skabes, kan vi se mange danskere der løber med tungen ud af halsen, som oplever at det er sværere at få tingene til at hænge sammen. Og, kan kloden bære at alle lande skal have samme vækstrate, og at vi fortsætter med at vokse?

Eva Enoksen mente at hvorvidt man tilstræber vækst, og hvordan den skal fordeles, må bestemmes på baggrund af en demokratisk beslutning og henviste til den manglende offentlige åbenhed i forhold til frihandelsaftalerne.

Verdenshandel Publikum1

Jens Mortensen (KU), kunne fortælle at der inden for forskningens verden var fokus på emner som bæredygtig udvikling og ulighed i forbindelse med nye vækstmål, når der forskes.

Et nordamerikansk indre marked

Blandt de fremmødte var der også interesse for, hvorvidt der på sigt kan blive tale om et nyt indre marked med de nordamerikanske lande.

Ifølge Peter Kirkegaard (DI) er der både vindere og tabere af globaliseringen. I Danmark har vi været gode til at efteruddanne folk og gøre dem omstillingsparate i forhold til det omskiftelige arbejdsmarked, som øget global handel har medført. Det har USA omvendt været dårlige til, hvor man ikke har formået at tage hånd om dem, som har mistet jobs som følge af øget globalisering og frihandel.

FOA’s formand Dennis Kristensen så også større ulemper ved et indre marked. Han mente, at man overså forskelle i økonomi og levestandarder i Europa, da man lavede Østudvidelsen i 2004. Arbejdskraftens frie bevægelighed betød, at mennesker søgte mod lande, hvor det var nemmere at brødføde deres familier. Det har skabt en økonomisk ulighed i Europa, og derfor bør man også være principielt bekymret for en ny udvidelse af det indre marked.

Eva Enoksen (DEO) mindende salen om, at CETA-aftalen bliver set som en trojansk hest, fordi man frygter, at amerikanske virksomheder kan anlægge sag og få adgang til det europæiske marked gennem aftalen. Hun pointerede, at det indre marked startede med samme udgangspunkt som frihandelsaftalerne, og den kritik vi ser i dag er, at goderne ikke er fordelt godt nok.

Panelets ønsker til frihandel

Som afslutning på debatten fik hver af paneldebattørerne lov til at ytre deres ønske for frihandel og frihandelsdebatten.

Peter Kirkegaard (DI) ønskede at globaliseringen kunne blive en gevinst for alle. Han håbede derfor at Brexit og valget af Donald Trump som amerikansk præsident kunne få åbnet øjnene for, at der skal tages hånd om de mennesker, som taber som følge af globalisering og frihandel.

Jens Mortensen (KU) håbede på en større opbakning til frihandel, så vi kan sikre mere og bedre bæredygtighed, men frygtede at CETA ville blive blokeret.

Tobias Sørensen fra det økologiske råd mente, at det var vigtigt at industri og arbejdstagerorganisationer går sammen om at finde gode løsninger.

Publikum2

Dennis Kristensen (FOA) understregede sin pointe fra tidligere om, at man ikke bør acceptere frihandelsaftaler, hvor arbejdstagerrettigheder ikke er hamret ind.

Eva Enoksen (DEO) brugte sine sidste ord på at slå fast, at det er nødvendigt med en reguleret, folkelig debat omkring handelsaftalerne for at undgå situationer som dem man så i Vallonien, Belgien da CETA-aftalen blev underskrevet.

Forhåbentlig lærer Kommissionen af situationen i Vallonien, og fremover vil åbne mere op for befolkningen ved fremtidige forhandlinger,” sluttede Eva.

Hvem skal bestemme over verdenshandelen?
Dato: 14/12 2016
VerdensKulturCentret, København
Kl.17-18.30
Oplægsholdere: Eva Enoksen, Peter Bay Kirkegaard, Dennis Kristensen, Tobias Johan Sørensen og Jens Ladefoged Mortensen

 

Verdenshandel Forside Paa Haeftet Med Kant                 støttet af Europanævnet